Konkurs z kukułką

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie książkowym organizowanym przez Inspiracje Kawowe. Tym razem głównym bohaterem jest kryminał „Wołanie Kukułki”. Szczegółowe informacje – zasady, zadania, regulamin – zostały zamieszczone poniżej.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

Zwycięzcami konkursu są trzy osoby, które spełnią następujące warunki:

warunek 1: poprawnie rozwiążą poniższe zadania i prześlą je na adres ola@inspiracjekawowe.pl,

warunek 2: ich prawidłowa korespondencja trafi na ww. adres jako pierwsza, piąta lub dziesiąta (decyduje data i godzina wysyłki maila). W przypadku wielokrotnej wysyłki odpowiedzi z jednego adresu do konkursu zaliczana jest tylko pierwsza z nich.

ZADANIA KONKURSOWE

1. Wskaż, kto jest lektorem wersji audio „Wołania Kukułki” na polskim rynku.
2. Figurujące na okładce nazwisko autora to pseudonim – wskaż kto się za nim kryje?
3. Podaj nazwę marki kawy, promowanej na  stronie inspiracjekawowe.pl


NAGRODY:

I nagroda (pierwszy e-mail) – worek kawowy + egzemplarz książki „Wołanie kukułki” + kawa Cellini puszka premium moka 250g mielona
II nagroda (piąty e-mail) – worek kawowy + egzemplarz książki „Wołanie kukułki” + kawa Cellini crema aroma 250g mielona
III nagroda (dziesiąty e-mail) –  egzemplarz książki „Wołanie kukułki” + kawa Cellini crema aroma 250g mielona

Przekazując rozwiązania na wskazany powyżej adres prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska.
W przypadku wygranej zwycięzcy zostaną poproszeni o przekazanie adresu do korespondencji.

Wyniki konkursu opublikujemy w poniedziałek 3 lutego o godz. 17.00.

PARTNERZY KONKURSU:
notatnikkulturalny.blogspot.com – dziękujemy za książki
futurehomedesign.pl – dziękujemy za stylowe worki

worek

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest DJP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 41a, 01-755 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000191634, NIP: 527 010 38 30

2. Konkurs organizowany jest w dniach: 30.01-3.02.2014 r.
Ogłoszenie i początek konkursu 30.01.2014 r. o godz. 19.00. Zakończenie i ogłoszenie wyników 3.02.2014 r. o godz.17.00 .

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.

4. Użytkownicy strony www.inspiracjekawowe.pl mogą wziąć udział w Konkursie, wysyłając rozwiązania postawionych zadań na adres ola@inspiracjekawowe.pl  podając swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail. Zwycięzcy konkursu dosyłają także adres do korespondencji, celem wskazania miejsca do jakiego ma zostać przekazana nagroda. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza jednocześnie udostępnienie na jego potrzeby danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu.

5. W Konkursie Użytkownik może wziąć udział tylko raz z jednego konta niezależnie od tego ile kont mailowych posiada.

6. Rozwiązania konkursowe wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

7. Przesłanie rozwiązań konkursowy – tożsame ze zgłoszeniem do udziału w konkursie – oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

10. Nagrodami w konkursie są:
I nagroda – worek kawowy + egzemplarz książki „Wołanie kukułki” + kawa Cellini puszka premium moka 250g mielona
II nagroda – worek kawowy + egzemplarz książki „Wołanie kukułki” + kawa Cellini crema aroma 250g mielona
III nagroda –  egzemplarz książki „Wołanie kukułki” + kawa Cellini crema aroma 250g mielona

11. Fundatorem oraz podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.

Zasady przyznawania nagród konkursowych

12.  Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest udzielenie w jak najszybszym czasie poprawnych rozwiązań 3 zadań wskazanych przez organizatora.

13. Trzej uczestnicy, których poprawne rozwiązania trafią w poniżej wymienionej kolejności na adres ola@inspiracjekawowe.pl oraz spełnią inne ww. wymagania zostają zwycięzcami Konkursu. Nagradzana kolejność poprawnych zgłoszeń odpowiedzi (decyduje data wysyłki z systemu):
Pierwszy e-mail: I nagroda
Piąty e-mail: II nagroda
Dziesiąty e-mail: III nagroda
Szczegóły dotyczące wysyłki nagród zostaną ustalone ze Zwycięzcą drogą e-mailową na podany przez niego adres e-mail. Oceny odpowiedzi Konkursowych dokonuje Organizator.

14. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie: www.inspiracjekawowe.pl w dniu 3.02.2014 r. o godz. 17.00.

15. Każdy zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 72 godziny od daty otrzymania informacji o wygranej.

16. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy nie później niż 7 dni od dnia publikacji informacji o laureatach. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

17. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie www.inspiracjekawowe.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda ulega przepadkowi.

18. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

19. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

2018-09-05T22:58:03+00:00